Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

Szabályzat célja

Jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy meghatározza a Szakács Botond László e.v., mint Adatkezelő által működtetett www.kismamamatine.hu weboldalán az érintettek által megadott személyes adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, az Adatkezelő által vezetett nyilvántartások működési rendjét és biztosítsa az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését.

Szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Bellina KismamaMatiné rendezvényre történő regisztráció során megadott személyes adatokra, továbbá az érintett hozzájárulásán alapuló további adatkezelésre.

Jogszabályok

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”a gazdasági
  • reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Reklámtv.”)

Alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

Regisztráció: természetes vagy jogi személy által történő jelentkezés a Bellina KismamaMatiné rendezvényre. Regisztrálni elektronikusan az info@kismamamatine.hu email címen vagy személyesen a Bellina KismamaMatiné rendezvényen lehet.

Adatkezelés elvei

Célhoz kötöttség elve: az Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely jelen szabályzatban meghatározott cél megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés, annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik a WWW.KISMAMAMATINE.HU oldalon a rendezvényre történő regisztráció érintett általi beküldésével, továbbá az adatkezeléshez szükséges érintett általi hozzájárulással.

Adatminőség elve: az Adatkezelő a pontos, teljes és naprakész adatok követelményét szem előtt tartva a regisztráció során megadott adatok módosítását, frissítését az érintett jelzését követően haladéktalanul elvégzi (módosítás, törlés).

A kezelt adatok köre

Az érintett döntése alapján, az általa megadott személyes adatok (név, email cím, telefonszám), mely adatokhoz kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó fér hozzá.

Az Adatkezelő kizárólag fentebb meghatározott személyes adatokat tartja nyilván, különleges adatot, mely a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatot, valamint a bűnügyi személyes adatot nem kér be az Adatkezelő, ezáltal különleges adatot nem tart nyilván és nem kezel.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Bellina KismamaMatiné rendezvényen részt vevő személyek jelentkezésének fogadása, a rendezvénnyel összefüggő kapcsolattartás, informálás, az előadások anyagainak elektronikus úton történő megküldése, önkéntes alapon történő utólagos értékelésre való felhívás küldése, a rendezvényt követő hírlevelek küldése. A további kapcsolattartás (telefon, elektronikus levél) a jelentkező Reklámtv. 6.§-a szerinti opt in nyilatkozata alapján történik, melynek keretében jogosult az Adatkezelő a rendezvény témaköréhez kapcsolódó a hasonló rendezvényekről, illetve képzésekről további megkereséseket küldeni.

Az érintett hozzájárulása esetén az Adatkezelő jogosult a tájékoztatásban, hírlevélben, illetve az egyéb értesítő levélben reklám elhelyezésére.

Adatkezelő

A www.kismamamatine.hu weboldal üzemeltetője:

Név:                        Szakács Botond László e.v.
Cím:                        2030 Érd, Szirtes utca 46.
Adószám:                 68396297-1-33

Nyilvántartási szám: 51685674
Elérhetőség:            info@kismamamatine.hu

továbbiakban úgyis, mint „Adatkezelő”, „Szervező”

Adatfeldolgozó

Név:                        Szakács Botond László e.v.
Cím:                        2030 Érd, Szirtes utca 46.
Adószám:                 68396297-1-33

Nyilvántartási szám: 51685674
Elérhetőség:            info@kismamamatine.hu

 

 Az adatkezelés időtartama

Az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok (cégnév, név, email cím, telefonszám) az adatszolgáltatástól számított három évig kerülnek megőrzésre és kezelésre.

 Adatfeldolgozás

 Az Adatfeldolgozó a következő adatfeldolgozási tevékenységeket végzi:

    • személyes adatok tárolása;
    • személyes adatok szabályzatnak megfeleltetett törlése;
    • elektronikus üzenet küldése az érintettek számára

Adatkezelés, adatfeldolgozás

A személyes adatok kezelése az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó székhelyén történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket minden esetben az Adatfeldolgozó hozza meg.

Az Adatkezelő az Adatfeldolgozót jogosult megbízni, az Infotv. alapján. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hozhat.

Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az érintettek magánszférájának védelme minden esetben biztosított legyen.

Az Adatkezelő az adatkezelés valamennyi szakaszában gondoskodik a személyes adatok biztonságos tárolásáról, megteszi azokat a szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Csak olyan személyek férhetnek hozzá az adatokhoz, akik hozzáférése elengedhetetlenül szükséges az adatkezelés szempontjából.

Az Adatkezelő harmadik személy részére (olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval) személyes adatokat nem továbbít, hozzáférést nem biztosít.

Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot egyoldalúan módosítsa. Amennyiben a módosítás a Felhasználók személyes adatainak felhasználását vagy az adatkezelés célját érinti, úgy a változtatásokról az Adatkezelő a módosítás hatálybalépését megelőzően 30 nappal értesíti az érintettet. Amennyiben az érintett nem él kifogással a módosítást illetően 30 napon belül, úgy a módosítás a hatálybalépést követően a Felhasználó által elfogadottnak tekintendő.

Jogérvényesítés, jogorvoslat

Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, kérhetik azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.

Kérelmükre haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül részletes tájékoztatást adunk írásban az általunk kezelt, illetőleg az általunk megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Adatkezelő a személyes adatot haladéktalanul törli, amennyiben, ezt a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon kérik, ha azok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt és azt bíróság vagy a Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az adatkezeléssel kapcsolatos felvilágosítást, helyesbítési, illetve törlési kérelmét az alábbi elérhetőségeken teheti meg:

Email:          info@kismamamatine.hu
Tel:              +36 70 2579040

Kifogás esetén jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az ún. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége az alábbi:

Név:             Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:    1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Email:         ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap:      http://naih.hu